Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A TÁMOGATOTT LAKHATÁS.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁS, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

 1. a lakhatási szolgáltatást,
 2. az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 3. a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást.

 

A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ:

 1. legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 2. hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 3. legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében

1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai.

MOGATOTT LAKHATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS MEGTÖRTÉNTÉT KÖVETŐEN, ANNAK EREDMÉNYE ALAPJÁN NYÚJTHATÓ.

 

A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS KITERJED

 1. az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban,
 2. az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,
 3. az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,
 4. a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre,
 5. a képzettségre, munkatapasztalatra,
 6. az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,
 7. a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre,
 8. annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,
 9. a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére,
 10. a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,
 11. folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére,
 12. az egyén együttműködési szándékának felmérésére.

A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉST az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját KÖVETŐ MÁSFÉL ÉV MÚLVA, EZT KÖVETŐEN PEDIG LEGALÁBB HÁROMÉVENTE MEG KELL ISMÉTELNI.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A TÁMOGATOTT LAKHATÁS.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁS, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

 1. a lakhatási szolgáltatást,
 2. az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 3. a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást.

 

A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ:

 1. legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 2. hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 3. legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében

Támogatott lakhatás esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

 

A támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben  a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben az ellátást igénybevevő a Jogosultság feltételeinél részletezett komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény